செவ்வாய், 23 மே, 2023

பாடல் (17) கோள்களின் தசாகாலம் !

 

 

ஏழ்கேது,         வெள்ளி          இருபஃது ,       ஆறுகதிர்,

ஊழ்மதிக்(கு)     ஒருபஃது ,        ஊர்குசனுக்கேழ்,சூழ்ராகு

ஈரொன்பான்,     ஆசான்          ஈரெட்டு,         பஃதொன்பான்

காரியவன்,       பஃதேழ்          புதன் !

----------------------------------------------------------------------------------

அருஞ்சொற்பொருள்                  

ஏழ்கேது  = கேதுவுக்கு ஏழு ஆண்டுகள்

வெள்ளி இருப்ஃது  = சுக்கிரனுக்கு இருபது ஆண்டுகள்

ஆறுகதிர் = சூரியனுக்கு ஆறு ஆண்டுகள்

ஊழ்மதிக்கு ஓர்பஃது   = சந்திரனுக்கு பத்து ஆண்டுகள்

ஊர்குசன் ஏழ்   = செவ்வாய்க்கு ஏழு ஆண்டுகள்

சூழ்ராகு ஈரொன்பான்   = இராகுவுக்கு 18 ஆண்டுகள்

ஆசான் இரு எட்டு   = குருவுக்கு 16 ஆண்டுகள்

பஃதொன்பன் காரியவன்   = சனிக்கு 19 ஆண்டுகள்

பஃதேழ் புதன்   = புதனுக்கு 17 ஆண்டுகள்

=====================================================

 

                         தசைகள் வரிசை முறை நினைவு வாக்கியம்

(1)  கேரளாவைச் சுற்றிப்பார்க்க பானு மதி செவ்வாய் ரவுகுழந்தை ரவணனுடன் புறப்பட்டாள் !

    ----------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“கணியப்பாடல்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2054,விடை (வைகாசி) 09]

{23-05-2023}

-----------------------------------------------------------------------------------